• Informations/Contact [EN]

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Splita

Na temelju čl. 28. Zakona o muzejima (NN br. 110/15) i čl. 22. i 29. – 34. Statuta Muzeja grada Splita Muzejsko vijeće Muzeja grada Splita temeljem Odluke od 20.02.2018. ur.br: 175 /18 raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Splita

Uvjeti:

 

  • završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom
  • iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja lokalnog muzeja i galerije koji obavlja muzejsku djelatnost na određenom lokalnom području može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano prethodnim stavkom, jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom

Uz prijavu za natječaj je potrebno priložiti:

 

  • životopis
  • domovnicu i osobnu iskaznicu (preslik)
  • dokaz o stručnoj spremi (preslik)
  • dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca, izvornik)
  • prijedlog programa rada i razvoja Muzeja za slijedeće četverogodišnje razdoblje

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada na 4 (četiri) godine. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati i kandidatkinje će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu-ne otvarati“ na adresu: Muzej grada Splita, Papalićeva 1, Split 21000.